بلاگ پرنیان

پرنیان، ارایه دهنده نرم افزارهای اتوماسیون اداری، CRM و پورتال

نرم افزار جامع مديريت دانش

نرم افزار جامع مديريت دانش
چکیده
در اين مقاله به مطالعه و بررسي روند سيستم جامع مديريت دانش پرنيان پرداخته شده است. اين سيستم يك نرم افزار تحت وب بوده كه با استفاده از تكنولوژي2007 [1]Microsoft SharePointو بر مبناي مدل بكوويتز و ويليامز[2] پياده سازي شده است. هدف از توسعه اين سيستم، ايجاد و ساماندهي چرخه مديريت دانش با استفاده از روش پويا[3] در سازمان مي باشد. به منظور توسعه حوزه تحت پوشش اين سيستم و حذف سيستمهاي موازي، نظام پيشنهادات و مديريت مستندات نيز در اين سيستم ادغام شده اند. براي سنجيدن تاثير بكارگيري سيستم در سازمان، با استفاده از پرسشنامه هاي ارايه شده در [4] و توسعه آنها در چندين شاخص مورد نظر، قبل و بعد از نصب سيستم، نظرسنجي صورت گرفت كه تحليل نتايج آن روند رو به رشد و موفقي را در رسيدن به اهداف دانشي و بسترسازي جهت پياده‌سازي كامل مديريت دانش در سازمان، نشان داده است.
مقدمه
عصر حاضر، عصر تغيير و تحول سريع دانش است . هر پنج سال و نيم حجم دانش دو برابر مي شود، در حالي كه عمر متوسط آن كمتر از چهار سال است و در چنين شرايطي دانش به عنوان يك منبع ارزشمند استراتژيك و دارايي مطرح مي شود كه نيازمند مديريت است. مديريت دانش، فرآيندي است كه در شناسايي، سازماندهي، انتشار و انتقال اطلاعات مهم به سازمان كمك مي‌كند، همچنين در تأمين نيازهاي تخصصي سازمان براي انجام فعاليت‌هايي نظير حل مسئله، يادگيري پويا، برنامه‌ريزي راهبردي و تصميم‌گيري در سازمان، مؤثر است. براي بهبود و اثربخشي كارشناسان خبره، گروه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان‌هاي مختلف اقدام به ارائه و ساخت پايگاه‌هاي اطلاعاتي براي دانش، نقشه‌هاي اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي كاربردي سفارشي كرده‌اند.
در بعضي شرايط نتايج حاصل از پياده سازي با اهداف تدوين شده فاصله دارند و اين پروژه ها با شكست مواجه مي شوند. در سال 1998 تحقيقاتي جهت يافتن مشكلات اجراي مديريت دانش در سازمان ها انجام شده است. چهار مشكل اساسي ذيل از مهم ترين نتايج اين تحقيق هستند[5]:
 • بود حمايت مستمر از سوي مديريت سازمان
 • سمت گيري زياد به تكنولوژي و كمبود توجه به فاكتورهاي اساسي
 • كم توجهي به تجربيات سازمان هاي با تجربه مديريت دانش
 • مشكل استفاده از اطلاعات كليدي وجود فرهنگ دانشگرا و زيربناي انساني مناسب(فرهنگ)، مهم ترين دليل موفقيت پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاست .آمارها حاكي از آن هستند كه 50% از مشكلات پياده سازي مديريت دانش مربوط به فاكتور فرهنگ و نيروي انساني بوده و مشكلات مرتبط به حوزه ساختاري و تكنولوژيكي هر كدام تنها 25% نقش دارند[2].
در بخش دوم اين مقاله ضمن تعريف مجدد مفاهيم پايه مثل دانش و چرخه مديريت دانش بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز، رويکرد مفهومی در انطباق اين مدل با ساختار داخلی پياده سازی شده را مورد بررسی قرار خواهيم داد. در بخش سوم ارتباط بين مديريت دانش با سيستمهاي ديگري مانند مديريت مستندات و نظام پيشنهادات تشريح مي گردد. در بخش چهارم معماري نرم افزار طراحي شده معرفي مي گردد. و در بخش پنجم به نيازها و ضرورتها براي استقرار مديريت دانش مي پردازيم و در انتها بخشی از تجربيات جمع آوری شده در خصوص حرکت سازمان در اين مسير، شناسايي دانش، تکامل ديدگاه ها و توسعه آن به تمامی بخش های سازمان ارائه می گردد.
مدلهاي پايه
مرور رده بندي هاي مدل هاي دانش ارايه شده توسط كاكابادسه و همكارانش، به چهار گروه از مدل ها به شرح زير اشاره دارد: [6]
 • مدل هاي شبكه
 • مدل هاي شناختي
 • مدل هاي انجمني/ ارتباطي
 • مدل هاي فلسفي
با توجه به تجربيات سازمانهاي پيشرفته در زمينه مديريت دانش، تركيب مدلهاي شبكه، فلسفي و انجمني به همراه استفاد�� از مدل شناختي، تركيبي مناسب براي مديريت دانش در سازمان است و محرك هاي اصلي در اين راستا؛ ارتباطات و روابط ، اعتماد ، همدلي، انجمن گفتگوي دو جانبه عميق و تكنولوژي براي دستيابي به گفتگو و برقراري ارتباط با ثبات هستند. از منظر ماهيت دانش، دانش آشكار به راحتي مورد تجزيه و تحليل و طبقه بندي قرار مي گيرد ، اما دانش ضمني در روحيه ، روان و درك انسان ها نهفته است، از اين رو، تجزيه و تحليل و طبقه بندي آن داراي دشواري هاي خاص خود است .با توجه به اهميت و نقش هر يك از اين دو نوع دانش، عده اي از اين منظر، روشهاي به كارگيري مديريت دانش در سازمان را به چهار دسته: ديناميك، انسان محور، سيستم محور و منفعل تقسيم كرده اند[3]. سازمان هايي كه از روش ديناميك استفاده مي كنند، از هر دو نوع دانش ضمني و آشكار، بهره مي گيرند و آنها را به بهترين نحو مورد توجه و استفاده قرار مي‌دهند. نتايج بررسي هاي انجام شده بر روي سازمان هاي كه روشهاي نامبرده را به كار برده اند، نشان مي دهد كه روش ديناميك، نسبت به ديگر روش ها، كارآمدي بيشتري دارد، زيرا به هر دو نوع از دانش(ضمني و آشكار) توجه دارد.
 1. معرفي مدل مرجع

  تا كنون بسياري از نويسندگان مدل هايي را در زمينه فرآيند مديريت دانش ارايه داده‌اند كه بيشتر آنها از نظر محتوايي تقريبا مشابه يكديگرند اما داراي واژه‌ها و فازهايي متفاوت هستند. در اين مدل فرض بر اين است كه مراحل و فعاليت ها اغلب هم زمان گاهي اوقات پي در پي و به ندرت در يك ترتيب خطي هستند.

  در مدل بكوويتز و ويليامز[2] اجزاي فرآيند مديريت دانش ارايه شده شامل هفت عامل: يافتن، بكارگيري، يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد، نگهداري و حذف است كه بايد براي ايجاد سرمايه بر پايه دانش بصورت يكپارچه مديريت شوند. در ادامه راجع به هر يك از آنها توضيحاتي به شرح زير ارايه شده است.

  الف) يافتن: نكات اساسي كه در يافتن اطلاعات درست، بايد در زمان مناسب مد نظر قرار گيرند، عبارتند از:

  • آيا همكاران مي توانند، نيازهاي اطلاعاتي خود را دقيق فرموله كنند؟

  • آيا منابع و حاملان دانش مشخص اند؟

  • آيا ابزار كمي و قواعد موجود از جستجوي اطلاعات حمايت مي‌كنند؟

  • آيا شالوده ساختار دانشي، قابل فهم بوده و خوب سازماندهي شده است؟

  ب) بكارگيري: به اين معنا است كه بتوان خلاقانه و مشتري گرايانه،‌ راه‌حل‌هاي مناسب را به دست آورد .اين امر از طريق پيشنهاد راههاي گوناگون براي استفاده از دانشهاي بالقوه انجام مي شود. نكاتي كه بايد براي تحقق اين موضوع مورد توجه باشد عبارتند از:

  • جريان آزاد ايده ها در داخل سازمان

  • همكاري تنگاتنگ بخش هاي مختلف سازمان و ايجاد مكان‌هاي (مجازي/فيزيكي) آزاد براي تبادل دانش و بروز خلاقيت در سازمان.

  پ) يادگيري: بررسي در خصوص يافتن دلايل موفقيت يا عدم موفقيت پروژه‌هاي انجام شده به منظور لحاظ كردن نتايج آن در پروژه هاي آتي براي انجام اثر بخش آنها. مواردي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارت اند از:

  • ايجاد اين تفكر كه يادگيري در سازمان، به استفاده اثر بخش در عمل منجر شود

  • در تمام سازمان، جمع آوري تجربيات و آموخته ها به رسميت شناخته شود.

  ت) تسهيم: در اين فرآيند، همكاران دانش‌هاي خود را به ديگران انتقال مي‌دهند و اين امر، موجب گسترش پايه هاي دانش سازماني مي شود. در اين زمينه بايد گفت، تبادل دانش در سازمان، به زمان و بستر سازي مناسب نياز دارد، چرا كه ممكن است، اين حالت به دلايل گوناگون در برخي ازهمكاران، احساس خطر را برانگيزد. نكات اساسي در تبادل دانش، عبارتند از :

  • همكاران بر انگيخته شوند و مايل باشند كه دانش خود را ارايه دهند.

  • سيستم ها و ساختار ها از فرآيند انتقال دانش، حمايت كنند.

  • در تمام سازمان، تبادل دانش رسميت يافته و از آن حمايت شود.

  ث) ارزيابي: در اين فرآيند بايد دانش هاي موجود و نيازهاي فعلي و آتي دانش ارزيابي شوند. براي اين كار لازمست، ميزان رشد پايه‌هاي دانش و نيز دستاوردهاي سرمايه گذاري مرتبط با آن اندازه گيري شود. فاكتورهايي كه امكان اندازه گيري پايه ها ي دانش را ممكن مي سازند، عبارتند از:

  • تاثير دانش بر كارايي سازماني به رسميت شناخته شود و در تفكر استراتژيك سازماني قرار گيرد

  • انواع شاخص‌ها، معيارها و نكات اساسي در اندازه گيري ارزش دارايي هاي سازماني ايجاد شود.

  ج) ايجاد/نگهداري: بايد دانش هاي مهم و استراتژيكي در اين فرآيند توسعه يابند و دارايي هاي دانشي، نيز مورد توجه قرار گيرند. براي ايجاد و نگهداري دانش بايد عوامل زير فراهم باشد:

  • ايجاد بستر و ابزارهاي مناسب براي نگهداري دانش و خلق دانش هاي جديد.

  • روابط ميان بخشهاي مختلف به گونه‌اي طراحي و ايجاد شود تا هدف هاي مديريت دانش تحقق يابد.

  • سازمان به اين معنا پي ببرد كه استفاده از دانش ارزشمند است و بايد از آن نگهداري شده و توسعه داده شود.

  • فرم ها ،سياست ها ،دستورالعمل ها و فرهنگ سازماني ، از تعامل بين بخش هاي مختلف سازمان و نيز مابين همكاران حمايت كند. چ)حذف: در اين فرآيند، دانش هايي كه از نظر استراتژيك و كاربرد ديگر، بي معني هستند بايد از سيستم حذف يا در جايي ديگر انبار شوند اين كار به ترتيب زير انجام مي شود:

  • دانش هاي ابطال شده انبار نشوند.

  • دانش هايي كه در حال حاضر بي ارزشند، ولي در آينده احتمال استفاده از آنها وجود دارد، به صورت دسته بندي، بايگاني شوند.

سيستمهاي مشابه
 1. نظام پيشنهادات

  يكي از سيستمهاي بهره‌وري است كه به كمك آن، آراء و نظرات كاركنان به اطلاع مقامهاي بالاي شركت مي رسد و مورد توجه قرار مي گيرد. عملكرد عمده نظام مشاركت ارتقاء جريان ارتباطها از پايين‌ترين سطوح آن به بالاترين سطوح است و از طريق برقراري يك جريان ارتباط صحيح، منجر به ايجاد وحدت يا انسجام در ميان تمام افراد سازمان مي شود. اهداف اصلي از استقرار اين نظام در سازمان شامل:

  • شناسايي افراد خوش فكر، جستجوگر و ممتاز

  • تقويت احساس مسئوليت در كاركنان و ايجاد انگيزه‌هاي معنوي و مادي براي برانگيختن و بكار گرفتن توان بالاي انديشيدن و پديد آوردن راه كارهاي سازنده در كار از سوي كاركنان

  • پديد آوردن فضاي مناسب براي شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجربه كاركنان

  • كاهش هزينه‌هاي سازمان از طريق بهبود عملياتي و افزايش كيفيت و بهره وري همانطور كه از تعاريف و اهداف اين نظام مشخص است شباهتهاي زيادي بين آن و سيستم مديريت دانش وجود دارد. در نمونه اجرايي در يك سازمان؛ يك پيشنهاد، يك دانش تاييد نشده مي باشد كه پس از طي مراحل بررسي و تاييد ضمن برخوردار شدن از امتيازات متناسب، به منظور تكميل، توسعه و يا بهره برداري در اختيار تمامي سازمان قرار مي گيرد.

 2. مديريت مستندات

  مديريت مستندات چرخه زندگي اسناد در سازمان را كنترل ميكند. چگونگي ايجاد، بازبيني، انتشار و مصرف آنها و چگونگي ابقاء و امحاء آنها. همچنين عبارت مديريت بر كنترل بالا به پايين اطلاعات دلالت دارد. يك سيستم مديريت مستندات موثر بايستي منعكس كننده فرهنگ سازماني كه از آن استفاده مي كنند باشد. همچنين در يک سيستم مديريت دانش موثر، بخشی از دانش سازمانی که در حوزه‌های شيوه برخود با مسائل و يا شرايط و الزامات فرايند‌ها، توليد می شود جهت حداکثر شدن اثرات ناشی از آن بايستی بر اساس يک رويه سيستمی به چرخه مستندات سازمانی وارد شده و بعنوان بخشی از مفروضات موجود در حرکت های بعدی در آن حوزه مورد استفاده خودکار قرار گيرد. يك سيستم مديريت مستندات كه به خوبي طراحي شده باشد يافتن و اشتراك اطلاعات را به سادگي فراهم ميكند. اين سيستم محتوا را در يك روش منطقي سازماندهي مي كند، و شرايط لازم براي استانداردسازي رويه ايجاد و نمايش دانش درون سازمان را تسهيل مي نمايد. اين سيستم همچنين باعث توسعه مديريت دانش و پالايش اطلاعات مي گردد. اين سيستم به سازمان در برآورده ساختن مسئوليتهاي قانوني كمك خواهد كرد. اين سيستم ويژگيهايي را براي هر گام از چرخه زندگي مستند فراهم ميكند. از ايجاد قالب تا نوشتن، بازبيني، انتشار، مميزي، و سرانجام حذف يا آرشيو آن[7].

  دانش صريح سازمان كه قبلا مستند سازي شده يا به راحتي قابل مستند سازي است در يك سو و تجربه، فهم، بينش و مهارت كاركنان از يك سوي ديگر دو ركن اصلي دانش را تشكيل مي دهند. بخش دوم يعني تجربه، فهم و ... ارزشمندترين دانش در سازمان بوده و در اختيار افراد قرار دارد. وجه ملموس يا عيني دانش در قالبهاي مختلف در شكل مستندات موجود هستند، با توجه به نياز مبرم و به عنوان بخشي از نظام مديريت دانش چرخه سازماندهي و دسترس‌پذير كرد�� اين دانش مد نظر قرار گرفته است هر چند با توجه به گستره سازمان اين فعاليتها در حال توسعه و در چرخه بهبود مستمر قرار دارد. به عبارت ديگر مديريت مستندات جزء مكمل سيستم مديريت دانش مي باشد.

معرفي سيستم پياده سازي شده
براي طراحي سيستم مديريت دانش پرنيان چهار هدف ذيل در نظر گرفته شد:
- تلاش براي ايجاد مخازن (كتابخانه‌هاي) دانش
- بهبود دستيابي به دانش - كوشش براي ارتقاي فرهنگ ايجاد و بكارگيري دانش
- مديريت كردن دانش به عنوان دارايي در تعريف فوق مخازن دانش عبارتند از: دانش بيروني (هوش رقابتي)، دانش ساختمند دروني (گزارشهاي پژوهشي، نوشته‌ها و روشهاي مربوط به بازاريابي محصول محور) و دانش بدون ساختار دروني (پايگاههاي مباحثهاي مملو از دانش). كار سازمان با مديريت دانش بايد بر جذب مخازن دانش و جابجايي دانش بدون ساختار ضمني يا دروني به دانش ساختمند صريح بيروني تمركز كند و متوجه باشد كه دانش فردي تبديل به دانش سازماني شود. اين امر را نه تنها ميتوان توسط نياز سازمانها به اداره بهتر دانش با استقرار شايستگيهاي محوري براي افراد، شاخصهاي عملكرد ازطريق شناسايي دارائيهاي نامشهود توضيح داد، بلكه همچنين سازمانها تلاش ميكنند كه يك سازمان نوآور و سازمان يادگيرنده در يك فرهنگ تسهيم دانش تبديل شوند.
به منظور دستيابي به اهداف فوق بايستي علاوه بر ايجاد بستر نرم افزاري اقدامات ديگري نظير آنچه در ادامه آمده است انجام داد:
1- الگو بودن مديران براي توسعه و نشر مديريت دانش .
2- ترويج و فرهنگ سازي در خصوص مديريت دانش از طريق نشريات سازمان و نيز ابزار اطلاع رساني
3- ايجاد نظام پاداش براي مستند سازي تجربيات برجسته.
4- ايجاد و تكامل مستندات موجود در ساختار سيستم‌هاي زيربنايي در حوزه‌هاي كيفيت و مهندسي
5- ايجاد دبيرخانه مركزي به منظور پيگيري و برنامه ريزي و كنترل عملكرد مديريت دانش
براي پياده سازي هر نرم افزاري بايستي ابتدا يك طرح منطقي از آن تهيه نمود. در ادامه ضمن معرفي مفاهيم پايه مديريت دانش كه در مدل اجرا شده بكار گرفته شده اند. به تشريح معماري منطقي سيستم نيز پرداخته خواهد شد.
واحد دانش (KU ): در الگوهاي مديريت متداول يك سازمان به لحاظ ساختاري و فعاليتي به بخشهايي تحت عنوان واحد سازماني تقسيم بندي مي گردد. كه هدف از آن دسته بندي مسئوليتها، تمركز روي فعاليتهاي مشخص و مجتمع سازي تعاملات درون واحدي مي باشد. همين ساختار براي مديريت سازمان از ديدگاه دانشي نيز ضروري مي نمايد. با اين تفاوت كه در اين سازماندهي تمركز بر روي نوع دانش، محدوده تحت پوشش و متخصصين و استفاده كنندگان آن مي باشند. به هر كدام از اين نواحي KU اطلاق مي گردد. تقسيم بندي حوزه ها بنا به نظر KA ميتواند بر اساس تخصصهاي مختلف در سازمان و يا فرآيندهاي کاري موجود در سازمان باشد.
موجوديت دانش (KO ): در هر واحد دانش (KU) ، انواع مختلفي از دانش وجود دارد كه بايستي شناسايي و تحت مديريت قرار گيرند. اين دانشها ممكن است در قالب اسناد مكتوب، فايلهاي الكترونيكي، اسناد كاغذي و حتي حاصل تجربه چندين سال يك تيم باشد. كه به اين نوعها KO گفته مي شود.
اطلاعات توصيفي (Metadata): براي توصيف كاملتر يك سند دانش (K) علاوه بر خود سند نياز به اطلاعاتي است كه محتواي سند را توصيف نمايند، به اين اطلاعات Metadata گفته مي شود كه در دو دسته قابل تقسيم بندي مي باشند:
اطلاعات توصيفي كلي (General Metadata): اين موارد بعد از تاييد توسط شوراي راهبري، در قالب كلي توسط KA پياده سازي مي شود. و براي همه اسناد دانش از همه انواع KO قابل دسترسي و ورود اطلاعات مي باشند.
اطلاعات توصيفي تخصصي (Special Metadata) : از آنجا كه برخي KO ها بسته به ماهيتشان نياز به اطلاعات تخصصي براي توصيف كاملتر محتوا دارند. لذا اين موارد توسط KE ها تعريف كننده هر KO قابل تعيين و براي اسناد دانش مربوط به همان KO‌ قابل ورود اطلاعات هستند.
مهندس دانش (KE ): شناسايي KO ها و استخراج و ارزيابي آنها فعاليتي است پيچيده كه نياز به تركيبي از تخصص، تجربه و آشنايي با مفاهيم مديريت دانش دارد. KE ها افرادي هستند متخصص و با تجربه كه پس از فراگيري مقدماتي از مفاهيم دانش محوري، مسئوليت شناسايي، ارزيابي، تكميل و استنتاج اطلاعات موجود و مرتبط با حوزه دانشي (KU) خود را دارند.
كاربر دانش(KW ): به کارکنان فنی و حرفه‌ای گفته می‌شود که کار آنها مبتنی بر اطلاعات است يا به عبارتی کار اصلی آنها توسعه و استفاده از دانش می‌باشد. كه در طرح ارايه شده اين عنوان به تمام كاربران سيستم اطلاق مي گردد.
دانش (K ): در صورتي كه KO ها به درستي استخراج گردند. بخش اعظمي از اطلاعات ارزشمند يك KU در قالب KOها قابل ثبت و ارايه مي باشند. به هر كدام از اين اسناد كه حاوي مجموعه اي از اطلاعات مرتبط، مهم و طبقه بندي شده ميباشد. دانش گفته مي شود.
گراف دانش (KG ): هر دانش در هر KU به صورت مستقل ثبت مي گردد. اين دانشها به لحاظ Meta Data و يا ارتباط تعريف شده براي آنها به صورت نودهاي يك گراف به هم متصل مي شوند. كه نشان دهنده روابط بين دانشهاي مختلف مي باشد. البته اين روابط منحصر به دانشهاي يك KU نبوده و قابل گسترش در كل سازمان مي باشد.
مدير دانش (KA ): از آنجا كه در موضوعيت مديريت سازمان از ديدگاه دانش KU ها يك تقسيم بندي مسطح از سازمان مي باشند. و تا حد زيادي ارتباطات و دانشهاي هر حوزه در محدوده همان حوزه شكل مي گيرند. لذا نياز به مفهومي با عنوان مدير دانش با تخصص فناوري اطلاعات براي نظارت كلي بر ابزار، اعمال سياستهاي شوراي راهبري و ايجاد ارتباطات فراحوزه اي كاملا ضروري است.
شوراي راهبري: جمعي از مديران ارشد سازمان متشكل از معاونت منابع انساني، معاونت بازرگاني، معاونت مالي، مدير تكنولوژي اطلاعات و مديران كارخانه‌ها، كه مسئوليت سياستگذاري در حوزه مرتبط با تكنولوژي اطلاعات را بر عهده دارند.

شكل 1: ساختار سازماني مديريت دانش  
در شكل (1) يك مدل شماتيك از معماري سيستم مديريت دانش ارايه گردد. منطقه مستطيل شكل يك شمايل از كل سازمان مي‌باشد. كه توسط خطوطي به حوزه هاي دانش تقسيم بندي شده است. در هر واحد دانش يك تيم مهندسي دانش قرار دارد كه مسئوليت كاوش و تفحص را براي شناسايي انواع دانش بر عهده دارد. همانطور كه مشاهده مي گردد گراف دانش در هر واحد دانش مستقل بوده و ارتباطات بين آنها از طريق مدير دانش كه تحت نظارت شوراي راهبري فعاليت مي كند، برقرار مي گردد.

شكل 2: چرخه توليد و ارزيابي دانش
ساختار عملياتي
بر اساس الگوي چرخه مديريت دانش (شكل 2) و مدل بكوويتز و ويليامز، براي اجراي سيستم مديريت دانش در سازمان، بايستي از وجوه مختلف به تحليل مساله بپردازيم. بر اين اساس به معرفي نيازمنديهاي لازم براي اجراي اين مدل از منظر اجرايي مي پردازيم. پروژه مديريت دانش با ارايه سميناري از آقاي دكتر فتحي[8] در گروه كارخانجات پارت لاستيك آغاز شد. در ادامه با استفاده از مشاوره‌هاي ايشان، و جلب حمايت مديران ارشد سازمان - به عنوان يك نياز ضروري در استقرار و تداوم نظام مديريت دانش- بر مبناي استراتژيها و اهداف سازمان، فعاليتهاي ذيل برنامه ريزي و اجرا گرديد.
الف) يافتن
به منظور ايجاد ديد مشتركي از تعريف دانش، و مديريت دانش در سازمان برنامه‌هاي ذيل اجرا گرديد: • برگزاري كارگاه هاي مختلف عمومي و تخصصي آشنايي با مفاهيم مديريت دانش در سطوح مختلف سازمان
• برگزاري همايش عمومي مديريت دانش
• تهيه مجلات و كتب مناسب براي كاركنان • تقسيم بندي سازمان به حوزه هاي دانش توسط شوراي راهبري
• انتخاب مجموعه پايلوت براي اجراي فاز اول و دريافت فيدبكها
• تعيين و آموزش اولين مهندسين دانش: اين افراد در هر دور بر اساس اطلاعات جمع آوري شده در سيستم مجددا انتخاب مي‌شوند.
• تهيه رويه و فرمهاي مربوطه در نظام كيفيت براي پيشنهاد نوع محتوي، نحوه گردش دانش به منظور تاييد
• تعريف General Metadata توسط شوراي راهبري
ب) بكارگيري
براي اينكه دانشهاي ذخيره شده به طور موثري مورد استفاده قرار گيرند. در ابتداي تمام رويه‌هاي سيستمي كه در آن اقدام جديدي صورت مي گيرد يك گام جستجو در پايگاه دانش اضافه شده است. و به منظور تشويق پرسنل به استفاده بيشتر از دانشهاي موجود، در صورتي كه اقدامي عملي به يك دانش مرتبط شود. يا به عبارت ديگر از دانشهاي موجود استفاده عملي صورت گيرد. پاداش به فرد تعلق مي گيرد. بعلاوه امكاناتي مانند: • امكان ناوبري روي اسناد دانش از وجوه مختلف (دسته بندي درختواره اي، نويسنده، نوع فايل، KU،‌ KO و ...) • امكان جستجوي پيشرفته (انتخاب يك يا چند KU، KO، نوع سند، تاريخ، كلمات كليدي و...) • جستجوي ساده • در همه نتايج جستجو صرفا آنچه كاربر دسترسي دارد نمايش داده مي شود.
پ) يادگيري
از آنجا كه همه دانشها ممكن است كامل نباشند و يا حتي مفهوم اشتباهي را منتقل كنند. لذا بعد از تاييد علمي و تجربي مهندس دانش از خرد جمعي براي بررسي صحت و كفايت دانش استفاده مي شود.
• بعد از پيدا شدن سند، كاربر مي تواند مفيد بودن يا نبودن سند دانش را تعيين كند (براي دريافت بازخورد كاربران). نتايج بازخوردها هم در بهبود جستجو و هم در بازبيني اسناد توسط تيم هاي مهندسي دانش مفيد خواهد بود.
• همچنين كاربر مي تواند در مورد سند پيدا شده، اظهار نظر كرده و پيشنهاد ارايه نمايد. بديهي است نظرات و پيشنهادات مطرح شده پس از تاييد مهندسين دانش قابل مشاهده توسط ديگران خواهد بود .
• نگهداري سوابق جستجوهاي موفق و ناموفق جهت امكان آناليز ناموفق ها براي تكميل پايگاه دانش و كاهش جستجوهاي ناموفق
• بعد از پايان جستجو و تعيين مفيد بودن نتايج توسط كاربر و بعد از تاييد تيم KE مرتبط عبارات جستجو شده را به عنوان كلمات كليدي دوم به آن سند اضافه مي شوند. اين عمل به بهبود جستجوهاي بعدي كمك خواهد كرد.
• براي كمك به بهبود جستجو تعداد دفعات visit‌ يك سند دانش نگهداري خواهد شد
ت) تسهيم
بعد از انجام جستجو، كاربر مي تواند مشكلات يا سوالاتي كه براي پاسخ به آنها جستجو مي كرده است را ثبت كند و در صورت يافتن نتيجه مناسب آنها را به هم مرتبط نمايد اين ارتباطات در امتيازدهي مفيد خواهند بود.
ث) ارزيابي
• اختصاص بخشی از امتياز تمديد قرارداد به امتياز مربوط به توليد دانش جهت کارمندان ستادی • اختصاص امتياز مثبت به مهندسين دانش (در نظر گرفتن عدد ثابت در خصوص ارزيابی دانش) • اختصاص امتياز مثبت به استفاده کنندگان کاربردی دانش (ذکر مراجع دانش در امور اجرايي) • اختصاص امتياز مثبت جهت دانش ثبت شده بر اساس تعداد دفعات مراجعه به آن • اختصاص امتياز مثبت براي رفع اشكالات يا تكميل دانش از طريق ارايه نظرات
ج) ايجاد/نگهداري
در اين فرآيند كليه فعاليتها بر محور شناسايي دانش هاي ارزشمند‌تر، مستند سازي و نگهداشت آنها مي باشد. كه براي پوشش اين هدف نياز به طي گامهاي ذيل مي باشد:
• استخراج نوع محتوي توسط تيم مهندس دانش در هر حوزه
• تعريف Special Metadata توسط تيم مهندسي دانش براي هر نوع محتواي دانش • تعريف نقشهاي كاربري
• تعيين سطوح دسترسي براي نقشهاي تعريف شده بدين معني كه به كدام واحدهاي دانش چه دسترسي دارند و آيا مجوز ثبت سند دانش دارند يا فقط امكان استفاده از دانشهاي موجود در پايگاه دانش را دارند.
• تعريف كاربران و تعيين نقش آنها
• ثبت يك سند دانش به صورت كامل توسط كاربر. اين اطلاعات تا زمان انتشار سند فقط توسط ثبت كننده و تيم مهندسي دانش قابل مشاهده خواهد بود.
• ثبت هر سند دانش جديد بسته به اينكه مربوط به چه حوزه دانش ‌باشد، به تيم مهندسي دانش همان حوزه از طريق سرويس خبررساني اطلاع رساني مي شود.
• تيم مهندسي دانش اطلاعات را خارج از نرم افزار بررسي و نتيجه نهايي توسط نماينده آنها به همراه نام بررسي كنندگان ثبت مي گردد.
• بعد از انتشار سند، به همه استفاده كنندگاني كه نقشهاي آنها به آن سند دسترسي دارد. از طريق سرويس خبررساني اطلاع‌رساني مي گردد در صورت استقرار يك نرم افزار براي بخشي از فعاليتهاي يك سازمان، بسياري از اطلاعات آن حوزه تحت پوشش نرم افزار قرار خواهند گرفت. در اين صورت تمامي اسناد دانش مربوط به آن حوزه كه تحت تاثير نرم افزار قرار گرفته اند، بعد از استقرار آن نامعتبر خواهند شد. و فقط موارد تحليلي باقي خواهند ماند. در ضمن يك سند دانش كلي(سند راهنما) كه نشان دهنده تعريفي از سيستم نرم افزاري و حوزه هاي تحت پوشش آن است به عنوان يك سند جديد درج خواهد گرديد تا راهنماي استفاده كنندگان براي دسترسي به اطلاعات مفيد باشد.
چ) حذف
• مدت اعتبار: از آنجا كه برخي از دانشها پس از مدتي فاقد اعتبار خواهند بود. لذا امكان تعيين سياست اعتبارگذاري به تفكيك نوع محتوي دانش در سيستم وجود دارد. و پس از پايان اعتبار يك سند دانش، آن سند منقضي شده و انقضاي خود را از طريق سرويس خبررساني به تيم مهندسي دانش مرتبط اطلاع رساني مي نمايد. تا دوباره بازبيني شده و در صورت نياز اعتبار آن تمديد و يا به طور كلي از رده خارج شود. • امكان تهيه نقشه دانش ها: بدين معني كه در هنگام ثبت دانش و بر اساس اطلاعات ورودي، اسناد دانش مرتبط نمايش و امكان ايجاد لينك بين آنها فراهم گردد. بدين سان از ثبت دانش تكراري نيز جلوگيري خواهد شد.
تجربيات و نتايج اجرايي در تحليل و استقرار سيستم
يكي از اصلي‌ترين فازها در فرآيند مهندسي نرم افزار،‌ فاز استقرار سيستم نرم افزاري است. براي كسب نتايج مطلوب از طرح اجرا شده عملا همزمان با شروع طراحي، فعاليتهاي مربوط به فرهنگ سازي، اعتماد سازي و پالايش دانشهاي ثبت شده نيز آغاز شد. در ادامه به ذكر نكاتي از تجربيات حاصل مي پردازيم:
• با برگزاري چندين سمينار داخلي، شركت در سمينارهاي خارجي و دريافت نظرات مشاورين متعدد، ديدگاه مناسبي از مزيتهاي حاصل از استقرار سيستم مديريت دانش در سازمان شكل گرفت و در ادامه با انتخاب واحد تكنولوژي اطلاعات به عنوان مسئول اجراي پروژه، تحليل و طراحي معماري سيستم شروع شد.
• بعد از طراحي مدل اوليه و اعمال نظرات مشاوران، شيرپوينت 2007 به عنوان مناسبترين و منطبق ترين چهارچوب متناسب با نيازهاي سازمان انتخاب شد. و آموزش مدل سيستم همزمان با پياده‌سازي در سطوح مختلف دنبال شد.
• همگام با پيشبرد طرح و تکميل دانش مفهومی در اين پروژه پروسه انتقال آن به افراد و دريافت بازخورد نيز پيگيری می شد تا در مواردی که به عنوان مثال صرفا بخشهايي از منابع علمي به عنوان دانش ثبت شده بود. با اصلاح مدل و اضافه کردن بخش های تحليلی بهبود يابد.
• گروه کارخانجات حرکت خود را با حرکت در بخش های دانش محور مثل سازمان مهندسی شروع و با ارايه بازخوردهای موثر و ايجاد انگيزه های لازم به بخش های ديگر سازمان توسعه داد.
نتايج ارزيابي
درصد تغييرات شاخص ها از طريق دو سري پرسشنامه، كه يكي قبل و ديگري پس از پياده‌سازي سيستم توزيع شده، اندازه گيري شده است. جامعه آماري در هر دو مرحله 250 نفر از كاركنان يكي از شركتهاي گروه مي باشد كه پياده سازي به صورت كامل در آن انجام شده است. درجه اعتبار پرسشنامه ها 0.98 مي باشد. لازم به ذكر است پاسخ ها به صورت گزينه هاي طيفي مطرح شده و به صورت (خيلي كم 1، كم 2، متوسط 3، زياد 4، خيلي زياد 5) از كيفي به كمي تبديل شده است.

عنوان شاخص

مقدار قبل از سيستم

مقدار بعد از سيستم

اطلاع از دانشهاي موجود در سازمان

21%

54%

تبادل دانش با ساير سازمان

35%

72%

شناخت بهترين خبره براي سوالات

18%

68%

انجام كارها به صورت گروهي

16%

25%

انجام كارها بر اساس تجارب شخصي

81%

62%

افزايش دانش شخصي با فعاليت در سازمان

56%

75%

تاثير پايگاه دانش در بهبود فرآيندها

27%

57%

اطلاع سازمان از نقاط ضعف دانش خود

42%

69%

نتيجه‌گيري
در اين مقاله به بررسي و مطالعه پياده سازي سيستم مديريت دانش پرنيان به عنوان يك مجموعه صنعتي ، با توجه به شرايط فرهنگي آن، پرداخته شد. با توجه به نتايج مطلوب به دست آمده پس از پياده سازي سيستم، به نظر مي رسد كه آغاز به كار با ابزار نرم افزاري و ايجاد انگيزه توسط آن در عين توجه كامل به حوزه فرهنگ و ساختار ، تاثير بسزايي درروند ايجاد تدريجي فرهنگ دانش محور دارد كه خود اصل مهمي در پذيرش از جانب كاركنان است. همچنين يكي از مهم ترين دلايل رشد بالاي اين شاخصها، بكارگيري نظام انگيزشي كه اختصاص پاداش مالي جهت تشويق دانشكاران مي باشد، بوده است. با توجه به اين اصل كه پاداش هاي مالي پايين ترين سطح نياز هاي افراد را شامل مي شود، مي بايست در نظر گرفت كه در يك مدل ايده آل مديريت دانش اتكاي صرف به پاداش هاي مالي مطلوب نمي باشد، هر چند كه در ابتداي كار بسيار مناسب است . اما لازم است با ادامه روند فرهنگ سازي، دانشكاران را به سطوح بالاتري از سلسله مراتب نياز ها سوق داد . بدين معنا كه افراد دانش را به دليل اعتقاد به ارزشمند بودن آن و ارزشي كه از آن براي خود و سازمان كسب مي‌كنند، وارد سيستم كرده و اقدام به انتشار و تبادل آن نمايند.
منابع
[1] www.microsoft.com/Sharepoint/default.mspx
[2]افرازه عباس؛ مديريت دانش، مفاهيم، مدل ها، اندازه گيري و پياده سازي مولف، انتشارات دانشگاه صنعتي امير كبير، 1384
[3] C McInerney - Journal of the American Society for Information Science and …, 2002
[5] North, K. probst G, Romhard, T.K. Wissen messem  Ansaetze, Erfahrungen und K Ritische
Fragen in, Zfo ٣/  ١٩٩٨ pp ١۶۶  ١۵٨ , ١٩٩٨
[6] NK Kakabadse, A Kakabadse, A Kouzmin - Journal of Knowledge Management, 2003
[7] http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc263142(TechNet.10).aspx
پانویس
----------------------------

[1] Knowledge Unit
[2] Knowledge Object
[3] Knowledge Engineer
[4] Knowledge Worker
[5] Knowledge
[6] Knowledge Graph
[7] Knowledge Administrator
[8] Navigate
[9] RSS

آشنایی باشیرپوینت 2010

آشنایی باشیرپوینت 2010
بالاخره بعد از زمزمزه های بسیار شیرپوینت ۲۰۱۰ معرفی شد و اکنون تمام کارشناسان و طرفداران این ابزار منتظر ارائه نسخه آزمایشی شیرپوینت ۲۰۱۰ در اواخر سال جاری میلادی می باشند. البته چند وقت قبل نیازمندی های سخت افزاری این ابزار از طرف مایکروسافت اعلام گردید که در نهایت معلوم شد که شیرپوینت ۲۰۱۰ تنها بصورت ۶۴ bit ارائه می شود. اما شیرپوینت ۲۰۱۰ دارای چه قابلیتهایی است و چه امکانات جدیدی را ارائه می دهد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا قابلیتهای شیرپوینت ۲۰۰۷ را مرور می کنیم. همانطور که احتمالا بخاطر دارید برای شیرپوینت ۲۰۰۷ شش حوزه کاربرد مطابق شکل زیر اعلام شده بود:
اما در شیرپوینت ۲۰۱۰ تغییراتی به چشم می خورد:
Sites
مقایسه این دو شکل مشخص می کند که رویکرد خدمات شیرپوینت از تمرکز بر قابلیتهای تکنولوژیک به سمت این موضوع معطوف شده که چطور این تکنولوژیها می تواند نیازهای کاربران و سازمانها را برآورده کند. اما برای مطمئن شدن از تفاوتهای شیرپوینت ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ باید منتظر ماند تا نسخه آزمایشی این محصول از طرف مایکروسافت ارائه شود.
این امکان را می دهد تا کاربران بتوانند اطلاعات را با دیگر کاربران، همکاران خارجی و یا مشتریان به اشتراک بگذارند. Communities به کابران این امکان را می دهد تا با روشهای جدید با دیگر کاربران همکاری کنند.
Contents
با استفاده از این قابلیت می توانید محتویات را از لحظه ایجاد تا از بین رفتن مدیریت نمایید. Search امکان جستجوی اطلاعات و افراد در هر مکان
Insights
ظاهرا این قابلیت با قابلیت Business Intelligence یا ساخت داشبوردها جایگزین شده است.
Composites
امکان ساخت راهکارهای پویای متناسب با نیازهای کسب و کار. این بخش در تکمیل قابلیت Business Process & Forms در شیرپوینت ۲۰۰۷ ارائه شده است.
رابط کاربری جدید:
بدون شک کابران شیرپوینت ۲۰۱۰ تجربه جدیدی در رابط کاربری خواهند داشت. استفاده از ریبون در این نسخه که در مجموعه آفیس ۲۰۰۷ معرفی شد باعث می شود تا کاربران در محیطی آشنا فعالیت نمایند.
پشتیبانی از چندین مرورگر اینترنت
ازآنجا که استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۷ در مرورگرهای غیر از اینترنت اکسپلورر کاربران را دچار مشکل می کرد، اکنون مایکروسافت اعلام کرده که شیرپوینت ۲۰۱۰ از مرورگرهای فایرفاکس و سافاری پشتیبانی خواهد کرد.
Dialogs
یکی از مشکلات اصلی در شیرپوینت ۲۰۰۷ وجود پست بک های زیاد و انتقال کاربر به صفحات دیگر است. اما در شیرپوینت ۲۰۱۰ برای انجام عملیات مختلف یک Dialog Box باز می شود و صفحه پشتی خاکستری خواهد شد.
Silverlight
شیرپوینت ۲۰۱۰ دارای وب پارتهای مبتنی بر سیلورلایت می باشد که این کار باعث آسانی استفاده از قابلیتهای این تکنولوژی در شیرپوینت خواهد شد. هماهنگی با Visio Visio یکی از ابزارهای پرکاربرد مستند سازی می باشد. اکنون با هماهنگی شیرپوینت و Visio می توان فایلهای Visio را بصورت مستقیم در شیرپوینت منتشر نمود.
Sharepoint Designer
رایگان بودن این ابزار کماکان ادامه خواهد داشت و Designer بعنوان ابزار اصلی سفارشی سازی شیرپوینت خواهد بود اما بهبود چشمگیری در قابلیتهای Workflow و مدل کار ابزار اعمال شده است.
Business Connectivity Service
قابلیتهای Business Data Catalog در شیرپوینت ۲۰۱۰ بهبود چشمگیری داشته است و به شما اجازه می دهد تا براحتی به دیگر ابزارهای خارج از شیرپوینت متصل شوید. ظاهرا قابلیتهای این بخش بصورت Content Type و بعنوان External Content Type در شیرپوینت تعریف خواهد شد.
Sharepoint Workspace
با قابلیت فضای کاری شیرپوینت می توانید محتویات شیرپوینت را بصورت آفلاین استفاده نمایید. این قابلیت جایگزین ابزار Groove در آفیس ۲۰۰۷ شده است.
جستجو
ایده مایکروسافت در استفاده از قابلیتهای جستجو بدست آوردن نتایج درست در اولین صفحه مورد جستجو می باشد. جستجو در شیرپوینت ۲۰۱۰ تقویت شده و قابلیتهای بیشتری برای جستجوی افراد اضافه شده است.
پشتیبانی از Rich Media
استفاده از Silverlight، نمایش ویدئو و یا به اشتراک گذاری اسلاید در شیرپوینت ۲۰۱۰ تجربه ای جدید و متفاوت خواهد بود. آنچه مشخص است نگرش جدیدی به مبحث انتشار صوت و تصویر در شیرپوینت ۲۰۱۰ وجود خواهد داشت.
ویرایش تحت وب
امکانات جدید در ویرایش شیرپوینت بصورت تحت وب به کاربران امکان خواهد داد تا بسادگی سایتهای شیرپوینت را ویرایش و سفارشی نمایند.
سوالات و جواب هایی در مورد شیرپوینت 2010
آیا این ها همه امکاناتی بود که شیرپوینت 2010 داشته؟
-این ها تنها بخش کوچکی از امکاناتی بود که در شیرپوینت 2010 عرضه می شود  و شیرپوینت 2010 با امکانات بیشتری عرضه خواهد شد.
 چگونه می توان برای شیرپوینت 2010 آماده شد؟
-بهترین راه شروع شیرپوینت 2010 استفاده از شیرپوینت 2007 و چگونگی اطلاع از عملکرد آن است.
منبع:وب سایت امیرمهرانی و بلاگ رسمی شیرپوینت

مدیریت دانش درارتباط با مشتری

مدیریت دانش درارتباط با مشتری
مقدمه
در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، مزیت رقابتی، به‌طور فزاینده‏ای در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می‏شود تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص. پس دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگیهای اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می‏شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می‏شود که سازمانها باید توجه ویژه‏ای به آن داشته باشند. مدیریت ارتباط با مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، سازمانها را به دوباره اندیشی در راهکارهای برقراری ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است. اما به جرئت می‏توان به این نکته اشاره کرد که برقرای ارتباط موثر با مشتریان بدون به‌کارگیری مدیریت دانش امکان پذیر نیست. برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و اطمینان از ارایه مطلوب کالا و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، باید دانش خود را درباره مشتریان مدیریت کنیم. بنابراین مدیریت دانش جزء جدانشدنی مدیریت ارتباط با مشتری است. در این مقاله برآنیم که به تشریح نقش مدیریت دانش در مدیریت ارتباط با مشتری بپردازیم. حائز اهمیت است که پیش از بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت ارتباط با مشتری، تعاریفی از هر یک از این مفاهیم ارائه شده است تا اطمینان حاصل شود که فهم مشترکی از هر کدام از آنها وجود دارد.
مدیریت دانش
در بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن، عدم قطعیت است، شرکتهایی توانایی رقابت را دارا هستند که دانش جدید را ایجاد، توزیع و آن‌را تبدیل به کالاها و خدمات می‏کند. بدین ترتیب، دانش برای سازمان، مزیت رقابتی ایجاد می‏کند و به سازمان، امکان حل مسائل و تصرف فرصتهای جدید را می‏دهد. بنابراین دانش نه فقط یک منبع مزیت رقابتی خواهد شد بلکه در واقع تنها منبع آن می ‏ شود. مدیریت دانش، عناصر کارکردی و مهم زیر را توانمند، پشتیبانی و تقویت می‏کند: · فرایندهای کشف یا ساخت دانش جدید و پالایش دانش موجود (ایجاد موجودی دانش) · به اشتراک گذاری دانش میان افراد و در سطح همه مرزهای سازمانی (مدیریت کردن جریان دانش) · ایجاد و استفاده از دانش به‌عنوان بخشی از کار روزانه افراد و به‌عنوان بخشی از تصمیم‏گیری (کاربردی کردن دانش) مدیریت دانش به مجموعه فرایندهای اطلاق می‏شود که در نتیجه آنها دانش کسب، نگهداری و استفاده می‏شود و هدف از آن بهره برداری از داراییهای فکری به منظور افزایش بهره وری، ایجاد ارزش‏های جدید و بالا بردن قابلیت رقابت پذیری است.
مدیریت ارتباط با مشتری
IT مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM ) که گاهی اوقات از آن به عنوان مدیریت مشتریان، مدیریت ارزش مشتریان، مشتری محوری و یا مدیریت مشتری محور نام برده می‏شود، برای مدت زمان طولانی اصطلاح متداول جهت بیان تمایل شرکتها در برقراری ارتباط یک به یک مداوم و همیشگی با تمام مشتریان بوده است. در همین راستا می‏توان به یک نکته مهم اذعان داشت که شرکتهایی که موفق شده اند به‌صورت موثری مشتریان خود را جذب کرده، به آنها خدمات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه داده و بهترین مشتریان خود را حفظ می‌کنند تاثیر مثبت این امر را در انتهای مسیر سودآوری خود مشاهده کرده اند. با ظهور تجارت الکترونیک ( E-Commerce ) و شرایط اقتصادی نوین، توسعه ارتباطات قویتر با مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. CRM یک استراتژی کاری با این رویکرد است که با مشتریان متناسب با شرایط و الگوهای رفتاری آنها ارتباطی پایدار و بلندمدت که برای هر دو طرف ایجاد ارزش افزوده کند، برقرار شود. معمولا استراتژی CRM مبتی بر چهار هدف اجرایی است:
 1. تشویق مشتریان دیگر شرکتها یا مشتریان بالقوه به اولین خرید از شرکت
 2. تشویق مشتریانی که اولین خرید را کرده‏اند به خریدهای بعدی
 3. تبدیل مشتریان موقت به مشتریان وفادار
 4. ارائه خدمات با مطلوبیت بالا برای مشتریان وفادار به نحوی که به مبلغ شرکت بدل شوند.
در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری کلیه فرایندها و فناوری‏هایی است که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری به کار می‏گیرد.
مدیریت ارتباط با مشتری مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سود آوری روابط مستمر را افزایش دهند.
جریانهای دانش در فرآیند CRM
برای ملموس شدن مفهوم مدیریت دانش مشتری، ما سه نوع جریان دانش را مشخص می‏کنیم که نقشی حیاتی در فعل و انفعال بین شرکت و مشتریان بازی می‏کنند: دانش برای، از و درباره مشتری.
در مرحله نخست، برای پشتیبانی از مشتریان در چرخه خریدشان، یک جریان دانش پیوسته که از شرکت به مشتریان هدایت می‏شود (دانش برای مشتری) پیش نیاز است. دانش برای مشتریان شامل اطلاعاتی در مورد محصولات، بازارها و تامین‏کنندگان است. این بعد دانش همچنین بر روی درک مشتری از کیفیت خدمات، تاثیر می‏گذارد.
در همین زمان، دانش از مشتریان می باید در جهت خلق نوآوری در خدمات و محصول، تولید ایده و بهبود مستمر برای محصولات و خدمات، توسط سازمان به‌هم پیوند داده شود. تسخیر کردن دانش مشتری و دخیل کردن مشتریان در فرآیند نوآوری از طرق مختلفی قابل دستیابی است. برای مثال دانش مشتریان در مورد محصولات، تامین کنندگان و گرایشهای بازار می‏تواند از طریق مکانیزم بازخورد مناسب برای فراهم کردن یک بهبود سیستماتیک و نوآوری محصولات، استفاده شود. جمع آوری و تحلیل دانش درباره مشتری قطعاً یکی از قدیمی‏ترین اشکال فعالیت KM در حوزه CRM است. علاوه بر داده‏های خام مشتریان و معاملات گذشته، دانش در مورد مشتری، نیازهای کنونی مشتریان، خواسته‏های آتی، ارتباط، فعالیت خرید و توانایی مالی را هم درنظر می گیرد. دانش درباره مشتریان در فرآیند پشتیبانی و خدمات CRM جمع آوری می‏شود و در فرآیند آنالیز CRM مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. برای ملموس شدن مفهوم مدیریت دانش مشتری، ما سه نوع جریان دانش را مشخص می‏کنیم که نقشی حیاتی در فعل و انفعال بین شرکت و مشتریان بازی می‏کنند: دانش برای، از و درباره مشتری.
در مرحله نخست، برای پشتیبانی از مشتریان در چرخه خریدشان، یک جریان دانش پیوسته که از شرکت به مشتریان هدایت می‏شود (دانش برای مشتری) پیش نیاز است. دانش برای مشتریان شامل اطلاعاتی در مورد محصولات، بازارها و تامین‏کنندگان است. این بعد دانش همچنین بر روی درک مشتری از کیفیت خدمات، تاثیر می‏گذارد.
در همین زمان، دانش از مشتریان می باید در جهت خلق نوآوری در خدمات و محصول، تولید ایده و بهبود مستمر برای محصولات و خدمات، توسط سازمان به‌هم پیوند داده شود. تسخیر کردن دانش مشتری و دخیل کردن مشتریان در فرآیند نوآوری از طرق مختلفی قابل دستیابی است. برای مثال دانش مشتریان در مورد محصولات، تامین کنندگان و گرایشهای بازار می‏تواند از طریق مکانیزم بازخورد مناسب برای فراهم کردن یک بهبود سیستماتیک و نوآوری محصولات، استفاده شود. جمع آوری و تحلیل دانش درباره مشتری قطعاً یکی از قدیمی‏ترین اشکال فعالیت KM در حوزه CRM است. علاوه بر داده‏های خام مشتریان و معاملات گذشته، دانش در مورد مشتری، نیازهای کنونی مشتریان، خواسته‏های آتی، ارتباط، فعالیت خرید و توانایی مالی را هم درنظر می گیرد. دانش درباره مشتریان در فرآیند پشتیبانی و خدمات CRM جمع آوری می‏شود و در فرآیند آنالیز CRM مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد.
مدیریت دانش مشتری
در نگاه اول CKM ممکن است تنها نام دیگری برای CRM یا KM به نظر برسد. اما مدیران دانش مشتری در برخی جوانب نیازمند نگرشی متفاوت از شیوه رایج در KM و CRM هستند.
به عنوان یک مشخصه CRM ، مدیران روابط مشتری پیش از همه بر دانش از مشتری تمرکز دارند تا بر دانش درباره مشتری. به بیان دیگر، سازمانهای باهوش دریافته‏اند که مشتریانشان آگاه‏تر از کارمندی هستند که دانش را از میان فعل و انفعال مستقیم با مشتری و همچنین پرس و جوی دانش در مورد مشتریان از نمایندگان فروش جستجو می‏کند. مدیران دانش هم، بر روی تلاش در تبدیل کارمندان از جمع‏کنندگان دانش به تسهیم‏کنندگان دانش تمرکز دارند، این امر معمولاً توسط نقشه‏های تسهیم دانش مبتنی بر اینترانت اجرا می شود. در مقابل تمرکز اختصاصی KM روی تشویق و تقویت روابط مولد و مشارکتی در راستای شعار «اگر ما تنها می‏دانستیم که چه می‏دانیم» CKM بعد دیگری را پیشنهاد می‏کند «اگر ما تنها می‏دانستیم که مشتریان چه می‏دانند». اما چرا مشتریان می‏خواهند دانش خود را برای خلق ارزش برای شرکت تسهیم کنند و سپس برای دانش خود که در محصولات و خدمات شرکت بسط یافته پول پرداخت کنند؟ این امر به تغییر نگرش نسبت به مشتریان به عنوان نهاد دانش باز می‏گردد. این تغییر نگرش مفهوم گسترده ای دارد. مهم تر از همه مشتری از یک دریافت کننده منفعل محصولات و خدمات آن‌گونه که در مدیریت دانش سنتی بود، رها شده است. همچنین مشتری از اسارت در زنجیره برنامه رایج وفاداری مشتری در CRM نیز رهایی یافته است .
CKM همچنین در پیگیری اهداف، از KM سنتی، متفاوت است. با در نظر گرفتن اینکه KM به دنبال راندمان و بازدهی سود است (پرهیز از اختراع دوباره چرخ) CKM در راستای نوآوری و پیشرفت است. مدیران دانش مشتری در جستجوی فرصتهای مشارکت با مشتریان به عنوان با هم سازندگان ارزش سازمان، هستند. این امر همچنین در مقایسه با تمایل نگهداشتن و پرورش پایگاه مشتری موجود در CRM ، قابل مشاهده است. ضرب المثل معروف CRM که می‏گوید «حفظ کردن مشتری ارزانتر از یافتن آن است» به یاد می ‏ آید. متاسفانه در دوره‏ای که محصولات رقبا که اغلب نیز تقلید هستند، تنها به فاصله چند کلیک از مشتری قرار دارد، حفظ مشتری به شدت سخت می‏شود. به همین سبب، مدیران دانش مشتری کمتر نگران حفظ مشتریان هستند. در مقابل آنها بر روی چگونگی توسعه و پیشرفت سازمان با به‌دست آوردن مشتریان جدید و با به‌کارگیری گفتگوی فعال و ارزش‏افزا با آنها متمرکزند. چگونه مدیران دانش مشتری، نوآوری و پیشرفت را خلق می‏کنند؟ آنچنان که آنها دریافته‏اند دانش تنها در کارکنان وجود ندارد بلکه در مشتریان نیز هست که ما را به خلق ارزش از نوآوری و پیشرفت، بیش از صرفه جویی هزینه در KM سنتی هدایت می‏کند.
مدیریت دانش، یکپارچگی بین گروهها و بخشهای جدا از هم را در یک محیط ارتباط با مشتری آسان‌تر می‏سازد. این گروهها و بخشهای جدا از هم ممکن است در واحد‏های کاری، تجاری یا در موقعیتهای جغرافیایی متفاوتی باشند. مدیریت دانش جریانی از دانش حول موضوعات مشتری را بین گروههای کاری آسانتر می‏سازد و بدین وسیله با یکپارچه‏سازی دانش مرتبط با مشتری به سرعت و کارایی در رسیدن به آن نقش عمده‏ای دارد. مدیریت دانش چشم اندازی برای مشتری بدون توجه به زمینه تخصصی از کاربرد دانش مورد نظر، مکانی که دانش کشف شده یا چگونگی استفاده از آن برای مشتری ایجاد می ‏ کند. مدیریت دانش با شفاف کردن دانش مورد نظر در فرایندهای یکپارچه سازی دانش تاثیر بسزایی دارد . مدیریت دانش در مواردی که کارکردهای مختلف در سازمان از ارتباطات و گردش دانش جلوگیری می‏کند، بسیار مفید واقع شده‏اند. به طوری که با ثبت‏کردن دانش مشتری و به اشتراک گذاشتن آن از یک نقطه مرکزی، به طور چشم گیری منجر به افزایش کیفیت و سرعت در تصمیم گیری و خدمت دهی به مشتری می‏شود. در محیط مدیریت ارتباط با مشتری، مشارکت رایج است و این در نتیجه گسترش تحقیقات و فعالیتهای سازمان در سرتاسر مرزهای جغرافیایی حاصل می‏شود. این سازمانها از مشارکت در شکلی از ارتباطات مجازی درونی و بیرونی استفاده می‏کنند تا محصول، سهم و قدرت نفوذ دانش مشتری را حفظ کنند. مدیریت دانش تکنولوژی، فرایندها و زمینه‏هایی برای اظهار مشارکت در اختیار سازمان قرار می‏دهد به گونه‏ای که محلهای تبادل دانش از نظر امنیتی با استفاده از تکنولوژی در اختیار گذاشته شده بسیار قابل اطمینان است.
برنامه‏های مدیریت دانش فرایندها، سیستم‏های مدیریت دانش را به گونه‏ای سازمان‏دهی می‏کنند که همه دانشهای پایه‏ای و زیرمجموعه در زمینه‏های مورد نیاز به آسانی قابل دسترسی باشند و در نتیجه به ارزش افزوده‏ای برای سازمان منجر شود. مدیریت دانش، ابزارها، فرایندها و زمینه‏هایی را برای کارمندان فراهم می‏کند تا دانش را بر اساس نیاز مشتری به اشتراک بگذارند. کارمندان به کمک مدیریت دانش به ارزش دانش یکپارچه شده مشتریان پی می‌برند و از این طریق می‏توانند به مشتریان ارزشمندتر خدمات کاملتری ارائه کنند. بنابر این مدیریت دانش به عنوان وسیله‏ای در محیط مدیریت ارتباط با مشتری به خدمت می‏پردازد.
با نگاهی به مباحث بالا می‏توان نتیجه گرفت که انتظار ما از مدیریت دانش مشتری، خلق بیشترین ارزش از دانش و مدیریت دانش در یک سطح استرتژیک است.
نقشه فرآیند CRM
در این بخش یک نقشه فرآیند که فرآیندهای کسب و کار مرتبط با CRM و KM را در بر می‏گیرد، ایجاد می‏کنیم. این نقشه، نتیجه تحقیقات مداوم برای ترکیب تلاشهای ادراکی تئوری و تلاشهای عملی است.
نقشه فرایند، شامل تمام فرآیندهای شناخته شده کسب و کار که با اجرای موفقیت آمیز CKM در سازمان مرتبط ��وده اند است. یک مشخصه مهم نقشه این است که بر اساس نیازها و خواسته ‏ های مشتری است.
چارچوب پیشنهادی برای اجرا
ما چهار پیشنهاد برای بهبود موفقیت آمیز فرآیندهای CRM توسط KM بر اساس مفاهیم کسب و کار ارائه می‏دهیم. این پیشنهادها می‏توانند در یک چارچوب مدیریتی برای پیاده‏سازی استراتژی CRM مبتنی بر دانش، فرآیندها، سیستم‏ها و تغییر مدیریت سازمان دهی شود.
این چارچوب می‏تواند به عنوان یک راهنما برای متخصصان مورد استفاده قرار گیرد و به‌موجب آن به کم کردن شکاف بین منافع شناخته شده تئوری و دستیافته‏های عملی از اجرای CKM کمک کند.
اجزای چارچوب پیشنهاد شده می‏توانند به شکل زیر نشان داده شوند:
استراتژی- درک دانش مشتری به عنوان یک منبع با ارزش در نوآوری محصول و بهبود فرآیند. برای تحت کنترل درآوردن پتانسیل فرآیندهای CKM و پشتیبانی از سیستم‏های مناسب، مدیریت ارشد می‏باید مشتریان را به عنوان یک منبع با ارزش دانش بشناسد.
فرآیندها- تطبیق دادن فعالیتهای KM با فرآیندهای CRM یکپارچه‏سازی فرایندهای حمایتی KM با عملکرد حقیقی مدیران روابط، موجب قدرتمند شدن فرایندهای CRM توسط دانش مشتری می‏شود. به بیان دیگر پیامد در نظر گرفتن KM به عنوان وظیفه‏ای جداگانه، کاهش کارایی است. بر این اساس، بهترین شیوه برای مدیریت کارامد دانش، یکپارچه سازی نامرئی آن با فرایندهای اصلی است.
سیستم‏ها- ایجاد یک مخزن دانش یکپارچه در محدوده سازمان دیدگاهی یکپارچه از داده‏های مرتبط با مشتری به علاوه مجموعه‏ای از سیستم‏های مرتبط، یک فاکتور حیاتی موفقیت است. یک مخزن مرکزی دانش می‏تواند به ما در فایق آمدن بر مرزهای منطقه‏ای و تفکیک بین واحدهای کاری کمک کند. انبار دانش همچنین یک پیش نیاز حتمی برای برقراری ضوابط و معیارها برای ارزیابی ارزش مشتری و رقابت بازاریابی در گروههای مختلف محصولات است.
تغییر مدیریت- تشویق مدیران روابط برای تسخیر و انتشار دانش مشتری4 فراهم مي کند .
علاوه بر درک مشتری به عنوان یک منبع ارزشمند دانش، مدیریت ارشد برای تشویق یک فرهنگ سازمانی که کارکنان در آن برای تسهیم دانش «برای، از و درباره» مشتریان با یکدیگر و استفاده از دانش فراهم آورده شده توسط دیگران برانگیخته شوند، تلاش می کند.
مديريت فرآيندهاي تجاري يک انضباط مديريتي است که به ترکيب فرآيند – محوري و رهيافت عملياتي جامع ، در راستاي ايجاد بهبود در زمينه دستيابي به اهداف تجاري حرکت مي کند .
نتیجه ‏گیری
راهکارهاي CRM به‌طور سنتی به‌عنوان ابزاری برای ارتباط دادن مشتریان به شرکت توسط برنامه‏های وفاداری مختلف معروف است، اما شاید بزرگترین منبع ارزش را کنار گذاشته بود: دانش موجود در مشتریان. زمانی‌که هر دوی KM و CRM برای به‌دست آوردن دانش مشتری متمرکز می‏شوند، مدیریت دانش مشتری، به عنوان یک فرایند استرات‍‍‍ژیک در سازمانهایی که مشتریان خود را از دریافت منفعلانه محصولات و خدمات فراتر برده و با دادن اختیار به عنوان شرکای دانش، در نظر می‏گیرند، ظهور می‏کند. چارچوب مطرح شده در این مقاله برای اجرای مدیریت دانش مشتری، متخصصان را در به‌کارگیری موفقیت آمیز دانش برای، از و درباره مشتری در جهت نیل به کارائی بیشتر نوآوری‏های CKM یاری می‏کند. لازم به ذکر است که در این راه و برای به خدمت‏گیری تمامی دانش مشتری، مدیریت هر سه جریان دانش بطور همزمان ضروری است.
مایکروسافت داینامیک سی آر ام

تشخیص خودکار روزهای تعطیل در سرویس دریافت روزنامه ها

سرویس خبرخوان جامع الکترونیکی پرنیان، مجموعه ای از دو Job روزانه قابل تنظیم در شیرپوینت هست که علاوه بر اخبار خبرگزاری‌ها، دریافت نسخه pdf روزنامه‌ها رو هم پشتیبانی می‌کنه. وب سایت روزنامه‌‌های مختلف، از روش‌های مختلفی برای در دسترس قرار دادن فایل‌های pdf روزنامه استفاده می‌کنند. بعضی از روزنامه‌ها از تاریخ روز استفاده می‌کنند، بعضی شماره روزنامه رو هم در آدرس قرار می‌دهند.

یکی از تنظیماتی که برای دریافت روزنامه‌ها وجود دارد شماره روزنامه است. فرض کنید آدرس pdf صفحه یک روزنامه‌ای به شکل روبرو باشد: http://www.newspaper.com/pdf/1003/p1.pdf که در آن عدد 1003 شماره روزنامه هست. نخستین بار که سرویس دریافت روزنامه شروع به کار می‌کنه لازمه تا شماره روزنامه روز رو بهش بدیم، بعد از اون هر روز بعد از دریافت روزنامه، برنامه خودش یکی به شماره روزنامه اضافه می‌کنه. از اونجایی که سرویس دریافت روزنامه‌، جمعه‌ها به صورت اتوماتیک کار نمی‌کنه تا زمانی که به تعطیلی برخورد نکنیم، مشکلی پیش نمیاد. اما وقتی یک تعطیلی موقت برای انتشار روزنامه به وجود بیاد و برنامه یکی به شماره روزنامه اضافه کنه، روزنامه روز بعد دریافت نخواهد شد چرا که شماره اشتباهی اضافه شده.

برای رفع این مورد، مدیر سیستم باید شماره روزنامه رو تصحیح می‌کرد و Job‌ مجدداً اجرا می‌شد. یک راه حل هم این بود که لیستی از روزهای تعطیل سال که روزنامه در اون روزها منتشر نمی‌شه رو به عنوان یکی از تنظیمات دریافت کنیم، اما روش بهتری رو انتخاب کردیم که حالا به عنوان یک ویژگی جدید به سرویس دریافت روزنامه اضافه شده: تشخیص خودکار روزهای تعطیل

با کمک روالی که به برنامه اضافه شده، برنامه می‌تونه به صورت خودکار تصمیم بگیره که چه زمانی باید به شماره روزنامه یکی اضافه بشه، این روال در صورتی که چند روز تعطیل پشت سر هم باشند هم باز هم درست عمل می‌کنه و در تمام مدت تعطیلات شماره روزنامه ثابت می‌مونه. به این ترتیب سرویس دریافت روزنامه پرنیان می‌تونه بدون وقفه و بدون نیاز به اصلاح تنظیمات یا دریافت لیست روزهای تعطیل، در همه تعطیلات پیش بینی شده و پیش بینی نشده به کار خودش ادامه بده و روزنامه‌ها رو دریافت و به پورتال شیرپوینتی اضافه کنه.

3pco.org و 3pco.ir و parnianportal.com

پرنیان که تاسیس شد ما هم مثل دیگران دامنه ثبت کردیم و خوب سعی کردیم دامنه ای ثبت کنیم که هم کوتاه باشد و هم نشان دهنده نام شرکت. لذا دامنه های 3pco.org و 3pco.ir را ثبت کردیم.

Parnian Pardazesh Pars Corporation à PPP Corporation à 3P Corporation à 3PCo

این هم فرمول مشخص شدن  نام دامنه های پرنیان، اما به مرور متوجه شدیم که اعلام آدرس سایت شرکت مخصوصا از پشت تلفن برای مشتریان کاری بس دشوار است.

فرض کنید شما از کسی بپرسید آدرس سایتتون؟ و در پاسخ بشنوید "تری پی کو" !!!

خلاصه تصمیم دوستان بر این شد که یک دامنه دیگر نیز ثبت کنیم که هر چند طولانی باشد ولی اعلام آن ساده باشد. و چنین شد که parnianportal.com برگزیده شد که هم  تلفظ آن ساده تر است و هم متفاوت، تفاوت هم در ظاهر و هم در نوع خدمات انشالله.

امروز دو دامنه 3pco.ir و 3pco.org را redirect کردیم  روی parnianportal.com، البته هنوز مواردی در این سایتها هست که به پورتال پرنیان منتقل نشده، که آن انجام خواهد شد به لطف دوستان.